Pågående projekt inom Anläggning

Här finner du mer information om våra pågående projekt inom anläggning och vem som är ansvarig platschef.

4 maj, 2017

Norra Stockfallet Etapp 2

Segermo har fått i uppdrag av Karlstads kommun att gå vidare och bygga den andra etappen på Norra Stockfallet,  i anslutning till vår nuvarande arbetsplats på Stormyrsgatan.

Projektet innefattar en genomfartsgata, lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar, VA-ledningar och fem stycken nya busshållplatser. Vi kommer även sätta belysning, anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten samt göra schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Det nya området dess vägar kommer knyta ihop Stockfallet med Edsgatan.

Arbetet inleds omgående och ska vara klart till midsommar 2018.

Projektfakta

Projekt: Etapp två Stormyrsgatan
Beställare: Karlstads Kommun
Projekttid: Juni 2017 – juni 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Pågående
Kontaktperson/platschef: Hanna Nyström/Mikael Schiller

Platschef

Mikael Schiller

Platschef

Hanna Nyström

6 oktober, 2016

Översvämningsskydd Karlstad

Segermo har fått i uppdrag av Landstinget i Värmland att bygga översvämningsskydd vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vi ska bland annat bygga en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/ Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén. När skyddet är färdigt kommer sjukhuset att klara av flöden långt över Klarälvens normala vattennivå.

Arbetet inleds i november månad och ska vara klart under 2018.

Projektfakta

Projekt: Översvämningsskydd CSK Karlstad
Beställare: Landstinget i Värmland
Projekttid: hösten 2016 – 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Hanna Nyström

Platschef

Hanna Nyström

12 september, 2016

Segermo är med i utvecklingen av det nya bostadsområdet vid Edsgatan

Segermo har fått i uppdrag av bostadsrättföreningen Fröding att bygga vägar och gjuta plattor för de nya radhus som ska byggas i anslutning till Edsgatan. Radhusen ska byggas bredvid den äldre villabebyggelsen, mellan skogen och sjön Alstern.

Arbetet inleds med avverkning av skog, vegetationsavtagning och losshållning och krossning av berg under september. De första två grunderna ska vara färdiga innan årets slut och de andra kommer i turordning därefter. Inflyttning sker sommaren år 2017.

Mer information om området finns på Karlstads kommuns hemsida.

Platschef

Lars Andersson

26 augusti, 2016

Översvämningsskydd för Arvika stad

Segermo har fått i uppdrag av Arvika kommun att bygga ett översvämningsskydd mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Översvämningsskyddet ska byggas i form av en damm med tillhörande pumpanläggning. Arbetet inleds nu i augusti och förväntas avslutas i början av år 2018.

Dammen kommer att byggas huvudsakligen i betong och ha två öppningar för båttrafik. Öppningar som kommer att vara stängbara vid höga vattenflöden. För höga vattennivåer i Kyrkviken riskerar översvämning i stadens huvudreningsverk. När översvämningsskyddet är färdigt kommer vattennivån i Kyrkviken att kunna regleras och därmed säkras funktionen av avloppsreningsverket.

Projektfakta

Projekt: Översvämningsskydd för Arvika stad
Beställare: Arvika Kommun
Projekttid: 2016-08 till 2018-03
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Lars Andersson

 

Platschef

Lars Andersson

5 februari, 2016

Studentbostäder på Kronokassören

Segermo har fått i uppdrag av Noctor Bygg AB att göra markarbetena för de nya studentlägenheter som ska byggas på Kronoparken i Karlstad.

I projektet ingår två nya hus på tre respektive åtta våningar, med totalt 120 lägenheter. Husen kommer att byggas väster om Sommargatan i direkt anslutning till Karlstads Universitet. Projektet innebär ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden för stadens studenter.

Byggstart skedde vecka fyra och just nu pågår sprängning för dagvattenledningar och under vecka sju och åtta påbörjas pålningsarbetet.

Kronokassören i siffror
800 m² byggnadsyta
1700 m² hårdgjorda ytor
160 m VA-schakt

Projektfakta

Projekt: Kronokassören
Beställare: Noctor Bygg AB
Slutkund: Lönnen Fastigheter AB
Projekttid: Februari 2016 klart sommaren 2017
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Markarbeten för 120 studentlägenheter
Status: Påbörjades vecka fyra
Kontaktperson: Jan Söder

Platschef

Jan Söder

1 december, 2015

Kanikenäsholmen

Markarbetena för det nya kvarteret Varvet på Kanikenäsholmen i Karlstad har kommit igång. Här ska 300 bostäder byggas under de kommande tre åren. Hittills har Segermo bland annat tagit ner träd, breddat tillfartsvägen och påbörjat rivning av det röda huset på kullen.

Första huset kommer att byggas invid den gamla slipen och byggstart är planerad till första kvartalet år 2016.

Platschef

Stefan Olsson

9 oktober, 2015

Nya bostäder i Yttre hamn i Karlstad

Segermo har fått i uppdrag av Byggbolaget att göra markarbetena för de cirka 300 nya bostäder som ska byggas ute på Kanikenäset, Yttre hamn i Karlstad. Projekteringen är påbörjad och byggstart är planerad i början av år 2016. Projektet, som innehåller både hyres- och bostadsrätter, är unikt i Karlstad då allt ska byggas i en etapp.

Projektfakta

Projekt: Bostäder Kanikenäsholmen kvarteret Varvet
Beställare: ByggBolaget i Värmland
Slutkund: Magnolia bostad
Projekttid: december 15 – augusti 18
Entreprenadform: totalentreprenad mark
Omfattning: Sprängning och markarbete för husgrunder, utfyllnad i Vänern för hus och bryggor, breddning av tillfartsväg, sanering av förorenad mark och finplanering.
Status: pågående
Kontaktperson/platschef: Stefan Olsson

Platschef

Stefan Olsson

21 november, 2014

Bergvik Köpcenter i Karlstad

Vi är jätteglada över att vi får vara markentreprenör till Coop Forums och Bergvik Köpcenters nya storsatsning. 
Arbetet omfattar ny asfalt, ny plattläggning, lastkajer, belysning samt utbyggnad. 
Arbetet pågår fram till våren 2016.

Platschef

Stefan Olsson

17 november, 2014

Ny anläggning för Hyr City i Karlstad

I början av oktober startade arbetet med Hyr Citys nya fina anläggning på Blekegatan, Örsholmen i Karlstad. Bygget färdigställs 2015. På plats har vi Kent Danielsson och Anton Persson.
Vi tackar Byggbolaget och Hyr City för uppdraget och förtroendet.

Platschef

Lars Andersson